Kordinat GPS ke Sekolah Menengah Dato' Bentara Luar.

V

V

1°50'46"N 102°56'57"E